Left Right

Hizmetlerimiz

Ne Yaparız?

Hizmetlerimiz

[accordion]
[toggle title=”Muhasebe ve Defter Tutma Hizmetleri”]

• Yürürlükteki mevzuat ve Genel Kabul Gören Muhasebe İlkelerine uygun olarak yasal defter kayıtlarının tutulması,
• Muhasebe ve Finansal Raporlama hizmetleri,
• Muhasebe sistemi kurulum ve revizyon hizmetleri,
• Vergi beyannamelerinin düzenlenmesi ve onaylanması,
• Muhasebe destek hizmetleri

Mali müşavirlik mesleği kısa anlatımı ile gerçek ve tüzel kişi işletmelerin, yürürlükteki mevzuata uygun biçimde mali kayıtlarını tutmak, mali tablolarını ve beyannamelerini düzenlemek, işletmelere mali mevzuat ve bunların uygulaması ile ilgili müşavirlik yapmak, denetim inceleme ve benzeri mali tahlil işlemlerini gerçekleştirmek şeklinde tanımlanabilir.

Mali müşavir, gelir idaresi ile mükellef arasında köprü vazifesi görür, verginin doğru ve eksiksiz olarak hesap edilip hazineye aktarılmasında baş rol oynar. Meslek kanununda yer alan dar ve teknik kapsamlı iştigal konularına ek olarak, teamül gereği mükellefe finansal, yönetimsel ve personel konularında da müşavirlik yapar.

Mali müşavirlik mesleğinin odak noktası mükellefin defter kayıtlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak tutulması, mali yükümlülüklerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesi ve nihayet verginin hazineye intikalinin kusursuz biçimde sağlanmasıdır. Özetle tanımlanan söz konusu mali hizmetlerin mali müşavir tarafından doğru biçimde verilebilmesi için etkin muhasebe sisteminin oluşturulması, gerekli belge düzeninin sağlanması, muhasebeleştirmenin doğru ve anlaşılır olması, mükellef ile iletişimin yeterli düzeyde olması, vergisel risklerden kaçınılması, öngörü ile gerekli mali tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu noktada bizler, ÖMER FARUK KARA SMMM bürosu olarak, muhasebe ve müşavirlik hizmetleri ile teşebbüs ve işletmelerin mali yükümlülüklerini zamanında, eksiksiz ve doğru yerine getiriyor, etkin ve dinamik servisler sağlıyoruz

[/toggle]
[toggle title=”Bordro Hizmetleri”]

• Yürürlükteki mevzuata uygun olarak bordroların düzenlenmesi,
• Sosyal Güvenlik Kurumu aylık prim bildirgelerinin düzenlenmesi, diğer Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimlerinin yapılması

[/toggle]
[toggle title=”Şirket Kuruluşu ve Değişiklik Hizmetleri”]

• Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluş hizmetleri,
• İrtibat bürosu kuruluş işlemleri
• Şirket ana sözleşmesi değişiklik işlemleri (Adres Değişikliği, Nev’i değişikliği, Hisse Devri vb.)
• Şirket tasfiye işlemleri
• Genel Kurul İşlemleri

[/toggle]
[toggle title=”Vergi Danışmanlık Hizmetleri”]

• Yerel Vergi Mevzuatına ilişkin danışmanlık ve denetim hizmetleri,
• Uluslararası Vergi Danışmanlık ve Vergi Planlaması Hizmetleri,
• Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında mali iş ve işlemlerin vergisel açıdan değerlendirilmesi ve raporlanması hizmetleri,
• Transfer Fiyatlandırması uygulamasına ilişkin danışmanlık, kapsamlı analiz ve raporlama hizmetleri,
• Uygunluk ve Risk denetimi (Due Diligence) hizmetleri
• Mali idare ve mükellef ilişkilerinde (uzlaşma, ihtilaflar vb

[/toggle]
[/accordion]